a Vasvári Béri Balogh Ádám Szakközépiskola és Szakiskola számítógép-hálózatának használati szabályzata. Betartása kötelező az iskola valamennyi tanulója, tanára és dolgozója számára.

A számítógép-hálózat részeinek csoportosítása, felügyelője:

oktatási célú számítógépek (felügyelő: az oktatást végző vagy ügyeletet biztosító tanár):

Az anyagi felelősség. A számítógépeket és kiegészítőiket csak rendeltetésnek megfelelően lehet használni. A felhasználók a hardver és szoftver eszközökért anyagi felelősséggel tartoznak. A szándékosan okozott kárt a felhasználó köteles megtéríteni, illetve mások károkozását megakadályozni. A hardvert engedély nélkül tilos megbontani (nyomtató elvitele, egér cseréje, stb.).

Mások munkájának tiszteletben tartása. A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl. öncélú üzenetek küldése) és az óra menetét (az előírt programtól eltérő programok engedély nélküli használata) nem zavarhatják. Zenehallgatás csak fülhallgató használatával lehetséges az erre kijelölt időben.

A felhasználók szoftver hozzáférése. A felhasználó jogosult a hálózaton lévő valamennyi, általa elérhető (azaz számára a rendszergazda által engedélyezett) szoftver rendeltetésszerű használatára, a hálózaton megtalálható shareware és freeware programok lemásolására.

A tanulók hardver hozzáférése. A tanuló a tanítási órán a tanár által kijelölt számítógépen dolgozhat. Tanítási órán kívül a számára engedélyezett időben használhatja a számítógépes termek számítógépeit. A könyvtárban elhelyezett számítógépet csak a könyvtáros által megjelölt időben, a nyelvi teremben, a demostrációs teremben és a testnevelés tanszéken lévő gépeket csak kivételesen, a számítógépet felügyelő tanár engedélye esetén, míg az egyéb gépeket és szervereket csak rendkívüli esetben, a felügyelő kifejezett kérésére használhatja.

A tanárok hardver hozzáférése. A tanárok a tanulókra vonatkozó szabályokon túlmenően bármikor használhatják a számítógépeket, amennyiben az ott dolgozókat nem zavarják és ezeken a gépeken elsőbbséget élveznek a tanulókkal szemben.

Karbantartás. A rendszergazda, a karbantartásba besegítő tanárok és az általuk felkért diákok karbantartás céljára bármely számítógépet bármikor használhatják, sürgős esetben akár a gépeken folyó más tevékenységet is zavarva.

Egyéni felhasználói név. Egyéni felhasználói nevet kaphat minden felhasználó, amennyiben a BBAP Hálózati NETikett elfogadását magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá önállóan be- és ki tud lépni a hálózatba, és ismeri a hálózaton használt levelezőszoftvert.

Egyéni jogok védelme. Az egyéni felhasználói névhez tartozó jelszót más személynek átadni szigorúan tilos, gyanúja esetén a felhasználó jogait a rendszergazda azonnal és figyelmeztetés nélkül felfüggesztheti. A más adatainak megszerzésére tett kísérlet is hasonló büntetést von maga után. Tevékenységének végeztével a felhasználó csak a hálózatból való kijelentkezés vagy a számítógép leállítása esetén hagyhatja el a helyét.

Csoportos jogok védelme. Valamely csoporthoz tartozó felhasználók a csoporton kívülinek belépési azonosítójukat és jelszavukat nem adhatják át. A csoport tagjai a jelszót csak közös megegyezés esetén módosíthatják. A csoport tagjai a közösen használt alkönyvtárakban egymás munkáját csak akkor törölhetik, ha az indokolatlan terjedelmében a tanulást zavarja, egyébként a többiek munkáját semmilyen formában nem módosíthatják. A csoportos jogok megsértése esetén a csoport kollektíven is büntethető.

Munkaterület, egyéni beállítások. Saját néven történő bejelentkezés esetén a Windows felülete szabadon beállítható. Szeméremsértő, fajvédő, törvényi rendelkezésekkel szembenálló felületek használata tilos. Közösen használt felhasználónév esetén (pl.: gépírás) az Asztal beállításait megváltoztatni tilos. Ugyancsak tilos a számítógépek bootolását (indulását), a monitor felbontását a rendszergazda engedélye nélkül módosítani. Ha az óra témája az előbbiek gyakorlása, úgy az alapértelmezés szerinti beállításokat óra végén vissza kell állítani. A számítógépeken kialakított mappaszerkezetet - vagy annak egy részét - törölni, átnevezni tilos. Az oktatási célú számítógépeken személyes anyag nem tárolható.

Saját winchester terület. Az egyéni ill. csoportjogokkal megszerzett winchester-terület 1 GB. Ettől csak a rendszergazda engedélyével lehet eltérni. A határ túllépése esetén a felhasználó lemezterülete törölhető. A saját winchester-terület munkaterület, azon csak a tanuláshoz ill. munkához szükséges fájlok tárolhatók. A saját mappákban tárolt fájlokat a személyiségi jogok védik, csak különösen indokolt esetben tekinthetik meg a karbantartást végző személyek. Ez utóbbi esetben a felhasználó engedélyét nem kell kikérni, de a betekintésről a felhasználót tájékoztatni kell. A felhasználó adatai csak rendkívüli esetben módosíthatók ill. törölhetők. A felhasználó adatai hardver ill. szoftverhiba esetén megsérülhetnek, értük az iskola felelősséget nem vállal. Az adatok adathordozóra történő mentésével a véletlen sérülés kivédhető, erről azonban a felhasználó köteles gondoskodni.

A szoftverek védelme. A szoftver szellemi termék. Az iskola tulajdonát képező szoftverek illegális lemásolása szigorúan tilos. Az iskola gépeire csak a számítástechnika tanárokkal ill. a rendszergazdával egyeztetett szoftverek telepíthetők. Szigorúan tilos a hálózati winchesterekre a rendszergazda engedélye nélkül programot telepíteni. E programok előzetes figyelmeztetés nélkül, azonnal törlésre kerülnek. Iskolán kívül használt adathordozó iskolai használatát vírusellenőrzésnek kell megelőznie.

Számítógépes játékok. Játékprogram csak az erre kijelölt időben indítható saját tulajdonú adathordozóról. A használat közben a winchesterre kerülő állományok törléséről a játszó egyén köteles gondoskodni. Délutáni szabadfoglalkozás esetén tanórára való felkészülés vagy számítógépes munka előnyt élvez a játékkal szemben.

Levelezés, chat. iskolai postafiókot csak az iskola tényleges tanulói, tanárai ill. dolgozói kaphatnak, az iskolával való jogviszony megszüntetése esetén a postafiókot a rendszergazda megszünteti. Szigorúan tilos a levelezőrendszert mások munkájának hátráltatására (pl.: körlevél) ill. az Internet veszélyeztetésére használni. A vétkest a hálózatról azonnal letiltjuk, tettével a megfelelő hatóságok előtt el kell számolnia, az iskolának okozott anyagi kárt meg kell térítenie.

Adatok letöltése (ftp, www). Adatok az Internetről korlátozás nélkül letölthetők a rendszergazda által installált célszoftverek segítségével. Szeméremsértő, fajvédő és a törvényekbe ütköző adatfájlok letöltése tilos, véletlen bekövetkezte esetén azokat véglegesen törölni kell.

Home page (honlap) készítése. A tanulók ill. tanárok az iskola szerverére saját home page-et (honlapot) készíthetnek. A home page (honlap) csak a rendszergazda előzetes kontrollja után lesz elérhető az Interneten. A saját home page-et (honlapot) a tanuló vagy tanár iskolai jogviszonyának megszüntetésekor töröljük. Más célra home page-t (honlapot) készíteni csak a rendszergazda engedélyével szabad. Kereskedelmi célú adatok a szerveren nem helyezhetők el.

Nyomtatás. A felhasználók - a hardver hozzáférésüknek megfelelően - használhatják az elhelyezett nyomtatókat. Papírról a felhasználónak kell gondoskodnia, a festékanyagot az iskola biztosítja, de a felhasználó lehetőleg festéktakarékos üzemmódot használjon (ez az alapértelmezett beállítás).

A termekben való tartózkodás. Az óraközi szünetekben csak az oktatást végző tanár engedélyével tartózkodhat diák a számítógépes termekben. Termen belül enni, inni, káromkodni, szemetelni szigorúan tilos.

Vasvár, 2012. július 4.