A vasvári Béri Balogh Ádám Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium története

(Nagy Tamás munkája)

Iskolánk a Béri Balogh Ádám Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Vas megye legkisebb városában, Vasváron található. A város már a római korban erődként szerepel ”Castrum Ferrum” néven. Már korán városi rangot kapott, de csak az 1279-ben Kun László király által adományozott oklevelet ismerjük. Váráról kapta a kialakuló nemesi vármegye a nevét, és 1578-ig Vasvár volt a megye székhelye. Fejlődése a középkori hanyatlást követően csak az 1848-49-es szabadságharc után indult meg ismét. Vasvár városi rangját 1986. január 1-jén kapta vissza. Napjainkban egy kisebb körzet kulturális és gazdasági központja.

A szakközépiskola jogelődei

A felszabadulás előtt középiskolai oktatás nem volt Vasváron. Az első középfokú intézmény az Állami Óvónőképző Intézet, amely az 1951/52-es tanévben indult. 1956-ban képesítőzött az utolsó óvónőképzői osztály, ettől kezdve már csak gimnáziumi osztályok beiskolázása folyt. 1957. augusztus 1-jén az iskola igazgatójának javaslatára az intézmény felvette a Béri Balogh Ádám nevet.

Béri Balogh Ádám kuruc brigadéros, dunántúli közép-birtokos nemes. Fiatalon Csobánc várában szolgált a gyalogság vajdájaként, s részt vett a törököt kiűző háborúban. 1700-ban Vas vármegye főszolgabírája lett. 1704. decemberben csatlakozott Rákóczihoz, aki kinevezte ezeres kapitánnyá. 1709. szeptemberben brigadéros. Bátor, leleményes, és fáradhatatlan alparancsnok volt. Mindvégig a Dunántúlon harcolt. 1706. november 6-án a győrvári diadalmas ütközetben ő vezette a lovasrohamot, amelyben meg is sebesült. 1708. szeptember 2-án Kölesdnél megverte a császári sereggel egyesülni készülő szerb határőr csapatokat. 1710. október 28-án, Szekszárd határában a császáriak fogságába esett. A haditörvényszék halálra ítélte, és kivégezték.

Az iskola jelenlegi épületének alapkő-letételére 1963. augusztus 20-án került sor, az ünnepélyes átadás 1966. augusztus 20-án történt meg. Építési költsége 10 millió 34 ezer forint volt. Az átadás után megkezdődött a régi épület átalakítása diákotthon céljára. Újabb fordulat az intézmény történetében az 1964/65-ös tanév, ekkor kezdődött meg a kereskedelmi szakközépiskolai osztály beiskolázása. Ez az új időszak csak négy évig tartott, az utolsó kereskedelmi osztály 1971-ben érettségizett.

A Postaforgalmi Szakközépiskola létesítése, működésének kezdetei

Az események előzményeihez tartozik, hogy a község státuszának megváltozása (nem járási székhely), valamint az általánosan tapasztalható továbbtanulási szándék módosulása miatt egyre kevesebb a gimnáziumba jelentkezők száma. Felvetődött a kérdés: Életképes-e Vasváron a középfokú oktatás?

Ezzel egyidőben határozta el a Posta-vezérigazgatóság a postaforgalmi szakközépiskolák számának emelését. A Művelődésügyi Minisztérium ajánlása alapján 1971. október 22-én a Vas Megye Tanács VB vezetői és a KPM Posta-vezérigazgatóság képviselői írásos megállapodást kötöttek. E határozat tekinthető a vasvári postaforgalmi szakközépiskola alapító levelének.

A megállapodás tartalmazza:

- a létesítendő szakközépiskola irányításával, felügyeletével kapcsolatos kérdéseket,
- az oktatás megindításának időpontját,
- a bázisüzemek (Postaigazgatóság Sopron, Postaigazgatóság Pécs) feladatait és igényeit,
- a tanulók és osztályok számát,
- a kollégiumi és externátusi elhelyezés kérdését,
- a szakoktatók biztosításával, a tárgyi feltételek megteremtésével kapcsolatos kérdéseket.

Rögzítették, hogy a szakközépiskola a Vas Megyei Tanács VB Működési Osztály közvetlen irányítása és felügyelete alatt működik. A Posta-vezérigazgatóság a Soproni és Pécsi Postaigazgatóságokkal együtt biztosították a Postaforgalmi Szakközépiskola szakoktatásához szükséges tárgyi feltételeket: gyakorló hivatal felszerelését, berendezését, gyakorló telefon- és telex- hálózat létesítését, ezek pótlását, valamint a gyakorlati foglalkozásokat a kijelölt postahivatalokban. A Soproni Postaigazgatóság biztosította a személyi feltételeket, szakmai igazgatóhelyettest és az óraadó szakoktatókat. A végzett tanulók számára munkahelyek biztosítottak az igényeknek megfelelően a területi postaigazgatóságok vállalták.

A tanulók felvételénél figyelembe kell venni a környék munkaerőigényeit. Ennek megfelelően az egyik 1. osztály beiskolázása a Soproni Postaigazgatóság (Vas és Veszprém megye), a másik 1. osztályé a Pécsi Postaigazgatóság (Zala megye) területéről történik.

A postaforgalmi oktatás 1972/73-as tanévtől kezdődött. Az iskola széleskörű tájékoztatása biztosította, hogy a végzős 8. osztályos tanulók Vas, Veszprém, Zala megyék területén tudomást szerezzenek a szakközépiskola indításáról. A propaganda annyira sikeres volt, hogy az első évben a 78 helyre 240 tanuló jelentkezett.

A tanulólétszám fokozatos emelkedése szükségessé tette a kollégiumi férőhelyek emelését. Mivel bővítésre a kollégium épületében nem volt lehetőség, a Vas megyei KÖJÁL engedélyével 1974. évben az új iskolaépület 2. emeletén - ideiglenes jelleggel - három tantermet alakítottak át, így a férőhelyek száma 60-nal emelkedett.

1975-ben érettségizett az utolsó gimnáziumi osztály, így az 1975/76-os tanévtől az iskola tiszta profilú postaforgalmi szakközépiskola lett.

1976. január 1-jével az eddig külön igazgatás alatt álló szakközépiskola és a kollégium megyei intézkedésre közös igazgatás alá került. Az új elnevezés B. Balogh Ádám Szakközépiskola és Kollégium.

Az 1975/76-os tanévben a KPM Posta-vezérigazgatóság javaslatára megindult a postaforgalmi szakközépiskola levelező tagozata. A jelentkezők száma az első évben sok, majd évenként egyre kevesebb volt, az 1978/80-as tanévben már nem lehetett jelentkezők hiányában első osztályt indítani.

Az intézmény működését befolyásoló tényezők

Az új oktatási épület átadásával - 1966-tól - biztosítva volt a tárgyi feltételek alapvető része. Az épületben 12 tantermet, különböző szertárakat, gyakorló-munkahelyet, tornatermet alakítottak ki. Az iskola saját konyhával rendelkezik, mely 220 fő részére biztosítja az étkezési lehetőséget. Az iskolai szakmai gyakorlati oktatás előfeltételeinek megteremtése érdekében gyakorló posta került kialakításra. A szakipari munkákat a Soproni Postaigazgatóság megrendelésére a helyi Építőipari KTSZ végezte a régi gyakorlóműhely átalakításával. A szükséges felszerelési tárgyakat a Magyar Posta biztosította.

A tanulók gyakorlati oktatását az iskola gyakorló hivatalán túl a II–IV. osztályos tanulók számára kéthetenként a közelben lévő postahivatalokban biztosítja az iskola. Ebből a célból kb. 100 postahivatallal tart az iskola kapcsolatot. A nyári hónapokban az I–III. osztályos tanulók lakóhelyükön, vagy ahhoz közel, három hetes nyári összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt.

1972. január 1-jétől - jelenleg is - Hende Tibor a szakközépiskola igazgatója. Az induláskor a közismereti tantárgyak tanítása 11 főállású és 5 óraadó tanárból álló tantestület állt rendelkezésre. Az évenkénti két-két párhuzamos osztály indulása indokolttá tette a szakoktatók egy-két fővel való növelését évente.

1978-tól a fonyódi gimnáziumban, majd 1980-tól a tapolcai Batsányi János Gimnáziumban indult postaforgalmi szakképzés, ami megnyilvánult az iskolánkba Veszprémből és Zalából jelentkezők számának csökkenésében is.

Az iskola napjainkban

1995. január 1-vel a vasvári önkormányzat ideiglenes jelleggel költségvetési nehézségekre hivatkozva átadta az intézmény kezelését a megyei önkormányzatnak.

Az iskola akkori tanulólétszáma: 265 fő. A fiú-lány arány: 223:42, a lányok javára. Az 1972-es megállapodásban bár szerepel, hogy a tanulók 25%-a fiú legyen, azonban ezt nem sikerült megvalósítani. A fiúk átlagos 5%-os részvétele magyarázható azzal is, hogy az iskolának csak leánykollégiuma van. A fiú tanulók részére az iskola externátusi ellátást tud biztosítani.

1992/93-as tanév szeptemberében adták át az új, 104 férőhelyes, modern kollégiumot. A jelentkező lányok kollégiumi elhelyezése így biztosított.

A Soproni és Pécsi Postaigazgatóságokkal a kapcsolat jó. Folyamatosan segítik eszközökkel, anyagokkal a szakmai oktatást. Az évközi és nyári szakmai gyakorlat 100 illetve 160 posta közreműködésével történik.

Szakközépiskolánkban található az ország egyik legjobban felszerelt oktató postája. Az iskola pályázat útján jutott hozzá 1991-ben 2,2 millió Ft-hoz. Ezen nyolc olyan számítógépet vásárolt, amelyek a postai főpénztári és felvételi munkahelyeken használatosak. Minden géphez tartozik sornyomtató, négyhez elektronikus levélmérleg.

Az iskola magas szintű képzését biztosítja a két számítástechnika terem és a nyelvi labor. A beiratkozó diákok angol, francia és német nyelv közül választhatnak. Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen az iskola tanulói előkelő helyezéseket értek el.1976-tól 20 tanuló volt, aki az első 10 között végzett, így ők felvétel nélkül jutottak be a győri Széchenyi István Főiskola postaüzemi szakirányára. A tanulók közül néhányan nemcsak a szakirányú továbbtanulást választották, hanem eredményes felvételi vizsgával bejutottak a Tanárképző Főiskolára, illetve a Számviteli Főiskolára is.

A továbbtanulni nem szándékozók közül sokan választják a postatiszti képzést.

Az iskola megindulása óta 32-36 fővel indítja az első osztályokat, a túljelentkezés 30-50 % között mozgott. Az utóbbi években a jelentkezettek száma csökkent. A végzettek 80-85%-a helyezkedik el a postán, a többi banki illetve kereskedelmi szakirányban kamatoztatják a megszerzett tudásukat.

Az 1972-ben kötött megállapodás 15-20 évre tervezte az iskola létjogosultságát, de a felmerülő igények azt mutatják, hogy még hosszú ideig szükség lesz a postai képzésre.

Felhasznált szakirodalom

1. Feljegyzések a vasvári középfokú oktatás történetéhez (1987)
2. Szántó Ernő: A vasvári B. Balogh Ádám Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium története (1988)
3. Vas Népe megyei napilapban megjelent írások (1972-1995)
4. Posta Magazin folyóiratban megjelent írások (1972-1995)